Par mums

Kas ir NMS?

LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai.

NMS darbības virzieni:

  • skolēnu un skolotāju izglītošana;
  • mācību līdzekļu izstrāde;
  • zinātniski pētnieciskais darbs.

NMS loma izglītībā

NMS jau vairāk nekā 45 gadus koordinē plaši izvērstu un vispusīgi padziļinātu mācību darbu visas valsts mērogā, sākot ar jaunākajām klasēm.

Tā kā fundamentālas matemātikas zināšanas ir dabaszinātņu un informātikas sekmīgas apguves pamats, NMS darbība ir nozīmīga talantīgo jauniešu spēju attīstībā visās eksakto zinātņu jomās.

Daudzi skolēni, kas jaunākajās klasēs piedalās NMS rīkotajos pasākumos, vēlāk ar panākumiem aizstāv Latvijas godu starptautiskās sacensībās ne tikai matemātikā, bet arī fizikā, informātikā, ķīmijā un bioloģijā, kļūst par izciliem zinātniekiem.

LU A. Liepas NMS kolektīva pienākumi

  • Mācību materiālu matemātikas padziļinātai apguvei izstrāde un izdošana.
    Mācību līdzekļu izstrādē nozīmīgs  bijis LIIS projekts (1997.-2005. g.). Tagad LIIS materiāli pieejami šeit. Nozīmīgs Mācību līdzekļu izveidē ir arī projekts LAIMA (Latvijas un Islandes Matemātiskās izglītības projekts), kura ietvaros izdota matemātikas mācību līdzekļu sērija. Daļa no izdotajiem mācību materiāliem pieejama sadaļā bibliotēka.

Starptautisku matemātikas sacensību rīkošana

Pēc NMS iniciatīvas un ar tās tiešu līdzdalību nodibinātas trīs plaša mēroga starptautiskas sacensības matemātikā:

  • Pilsētu turnīrs. Notiek kopš 1979. gada. Patlaban tajā piedalās apmēram 50 valstis.
  • Baltijas ceļš (Baltic Way). Tā ir komandu olimpiāde, kas notiek kopš 1990. gada. Patlaban tajā piedalās 11 valstis (visas valstis ap Baltijas jūru un Islande kā pirmā valsts, kas atzina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarību 1991. gadā). Šī olimpiāde tika organizēta Rīgā 1990., 1993., 2003. un 2013. gadā.

Zinātniskā darbība

NMS darbinieki aktīvi darbojas arī zinātnē un pētniecībā matemātikas izglītības un modernās elementārās matemātikas jomā. Mūsu pieredze tiek augsti vērtēta arī pasaules līmenī.

LU A. Liepas NMS izstrādātās un aizstāvētās disertācijas:
Līga Ramāna. Invariantu metode elementārajā matemātikā un tās loma vidusskolas matemātikas kursa pilnveidošanā. – 2004. gadā
Ilze France. Ģeometrijas mācīšanas optimizācija pamatskolā. – 2005. gadā
Dace Bonka. Interpretāciju metode elementārajā matemātikā un matemātikas sacensības pamatskolas vecuma skolēniem. – 2008. gadā
Gunta Lāce. Latvijas pamatskolas matemātikas skolotāju kompetence matemātikas didaktikā. – 2010. gadā
Aija Cunska. IKT lietojuma iespējas matemātikas mācīšanā skolā. – 2013. gadā

LU A. Liepas NMS organizētās konferences un kongresi:
2. starptautiskā konference “Creativity in Mathematics Education and Education of Gifted Students” – 2002. gadā
2. starptautiskā konference “Gifted Children: Challenges and Possibilities” – 2009. gadā
6. starptautiskā konference “Creativity in Mathematics Education and Education of Gifted Students” – 2010. gadā
6. starptautiskais kongress “World Federation of National Mathematics Competitions” – 2010. gadā
18. starptautiskā konference “Teaching mathematics: Retrospective and Perspectives” – 2017. gadā

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem